’t Moers Verzetje

Privacy verklaring

1. PRIVACYBELEID
1.1. Jouw privacy
Toneelvereniging ’t Moers Verzetje hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Toneelvereniging ’t Moers Verzetje persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers en andere personen waarmee Toneelvereniging ’t Moers Verzetje een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Toneelvereniging ’t Moers Verzetje zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging Toneelvereniging ’t Moers Verzetje.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Toneelvereniging ’t Moers Verzetje je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Toneelvereniging ’t Moers Verzetje uitvoert, verzamelt en verwerkt Toneelvereniging ’t Moers Verzetje persoonsgegevens van de relatie met onderstaande doelen:

1. Wanneer de relatie lid van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje is/wordt:

 • Voor het verwerken van de contributie.
 • Voor het informeren over repetities, decoropbouw, (leden)vergaderingen,toneeluitvoeringen, overige bijeenkomsten zoals feestavonden en wijzigingen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van evenementen.

2. Wanneer de relatie vrijwilliger van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje is/wordt:

 • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
 • Voor het informeren over decorbouw, (voorbereiding van) uitvoeringen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van evenementen.

3. Wanneer de relatie sponsor van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje is/wordt:

 • Voor het verwerken van sponsorbedragen en/of andere sponsorbijdragen zoals bijdragenvoor een loterij.
 • Voor het tonen van de sponsor in een presentatie voorafgaand / in de pauze van / na eentoneelvoorstelling.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van evenementen.
 • Sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleidenzijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

4. Wanneer de leverancier van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje is/wordt:

 • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door Toneelvereniging ’t Moers Verzetje.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van evenementen.
 • Leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens teherleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

5. Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje:

• Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.

6. Wanneer de relatie meedoet aan een uitvoering georganiseerd door Toneelvereniging ’t Moers Verzetje:

 • Voor het verwerken van de contributie.
 • Voor het informeren over repetities, decoropbouw, (leden)vergaderingen,toneeluitvoeringen, overige bijeenkomsten zoals feestavonden en wijzigingen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van evenementen.

7. Wanneer de relatie kaartjes voor toneeluitvoeringen van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje reserveert of koopt via de website, e-mail, Facebook of andere social media of telefonisch:

 • Voor het leveren van de kaartjes.
 • Voor het informeren over de uitvoeringen waarvoor kaartjes zijn gereserveerd en/ofgekocht.

8. Wanneer de relatie de nieuwsbrief van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje ontvangt:
• Voor het versturen van de nieuwsbrief.

9. Wanneer de relatie contact opneemt met Toneelvereniging ’t Moers Verzetje via de website, e- mail, Facebook of andere social media of telefonisch:

• Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de leden en vrijwilligers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De regisseur mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Toneelvereniging ’t Moers Verzetje wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

1. Leden, vrijwilligers en deelnemers aan uitvoeringen: Voorna(a)m(en),
Achternaam
Adres
Woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Aanduiding van de functie binnen de vereniging
IBAN-nummer

2. Sponsors en leveranciers:
Bedrijfsnaam
Voorna(a)m(en),
Achternaam
Adres
Woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadre
Website / social media
IBAN-nummer

3. Mogelijke leden:
Voorna(a)m(en),
Achternaam

Adres
Woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

4. Relaties die de nieuwsbrief ontvangen:
Voorna(a)m(en),

Achternaam
E-mailadres
5. Relaties die contact opnemen met Toneelvereniging ’t Moers Verzetje: Voorna(a)m(en),
Achternaam
Adres
Woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mail-adres
1.4. Administraties

 

Toneelvereniging ’t Moers Verzetje voert een aantal administraties om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 • Website Toneelvereniging ’t Moers Verzetje: contentmanagementsysteem en email- programma
 • Sponsoradministratie: lokale administratie om sponsoren vast te leggen
 • Contributieadministratie: Bankapplicatie voor innen van contributie
 • Leden/vrijwilligersadministratie: Excell-bestand

1.5. E-mail

Toneelvereniging ’t Moers Verzetje verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door te antwoorden op de e-mail.

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende repetities, uitvoeringen, decor op- en afbouw en feestavonden kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze fotograaf. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje of social media terechtkomen. Indien er een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@moersverzetje.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

Toneelvereniging ’t Moers Verzetje heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat Toneelvereniging ’t Moers Verzetje hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met Toneelvereniging ’t Moers Verzetje via info@moersverzetje.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Toneelvereniging ’t Moers Verzetje zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Toneelvereniging ’t Moers Verzetje geen verantwoordelijkheid, tenzij door Toneelvereniging ’t Moers Verzetje zelf geplaatst.

1.7. Recht van verzet / inzage / wijziging / stoppen van het gebruik van gegevens

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar info@moersverzetje.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.
Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, wil je gegevens wijzigen of dat wij stoppen met het gebruik van gegevens neem dan contact op met Toneelvereniging ’t Moers Verzetje via info@moersverzetje.nl.

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

Toneelvereniging ’t Moers Verzetje laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.9. Social media

Toneelvereniging ’t Moers Verzetje gaat graag, via het web en (eigen) socialmediakanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Toneelvereniging ’t Moers Verzetje volgt actief hiervoor het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant Toneelvereniging ’t Moers Verzetje zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Toneelvereniging ’t Moers Verzetje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Toneelvereniging ’t Moers Verzetje (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. Toneelvereniging ’t Moers Verzetje is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met Toneelvereniging ’t Moers Verzetje via info@moersverzetje.nl.

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door leden en vrijwilligers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Toneelvereniging ’t Moers Verzetje, kan het desbetreffende lid of de desbetreffende vrijwilliger gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop Toneelvereniging ’t Moers Verzetje geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen

worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De leden en vrijwilligers dienen zich te houden aan dit privacybeleid.

1.11. Websites van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje

Op de websites van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje kunnen een aantal links naar andere websites staan. Toneelvereniging ’t Moers Verzetje draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

De volgende websites vallen onder verantwoording van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje: • www.moersverzetje.nl

2. TENSLOTTE
2.1. Wijzigingen privacybeleid
Toneelvereniging ’t Moers Verzetje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Toneelvereniging ’t Moers Verzetje een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Toneelvereniging ’t Moers Verzetje de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

2.2. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van Toneelvereniging ’t Moers Verzetje verantwoordelijk.

2.3. Bezwaar

Ben je het er niet mee eens hoe Toneelvereniging ’t Moers Verzetje jouw persoonsgegevens bewaard en/of verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@moersverzetje.nl

2.4. Klachten

Heb je een klacht over hoe Toneelvereniging ’t Moers Verzetje jouw persoonsgegevens bewaard en/of verwerkt of over deze privacyverklaring? Dan kun je een klacht indienen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2.5. Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@moersverzetje.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.6. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Toneelvereniging ’t Moers Verzetje, onderwerp Privacy, e-mail: info@moersverzetje.nl.